ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါ


ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ကင္းေ၀းလုိလွ်င္ ကြ်နု္ပ္တုိ႔ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း ခါးေက်ာရုိး ၏ တစ္ဘက္တစ္ခ်က္တြင္ရွိေသာ ေက်ာက္ကပ္တစ္စံုသည္ ေသြးထဲရွိ ဓာတ္ပစၥည္း မ်ားစြာ အနက္ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ စစ္ယူ သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ မလုိအပ္သည္မ်ားကုိ ဆီးႏွင့္ အတူ ဖယ္ထုတ္ပစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ တိတ္ဆိတ္စြာ ျပဳလုပ္ေပးေနသည့္ အဂၤါတစ္စံု ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာက္ကပ္တစ္ခုသည္ ၅ ေအာင္စခန္႔သာ ေလးေသာ္လည္း ၎အ တြင္း၌ ေသြးမ်ားကုိ သန္႔စင္ စစ္ထုတ္ေပးသည့္ စစ္ထုတ္ႁပြန္ကေလးေပါင္း တစ္သန္း ေက်ာ္ ပါရွိေလသည္။
 
ေက်ာက္ကပ္ တစ္စံုသည္ တစ္နာရီလွ်င္ ကုိယ္ခႏၶာရွိ ေသြးစုစုေပါင္း၏ နွစ္ဆခန္႔ (ဂလူး ကုိစ့္ ပုလင္း ၁၀ ပုလင္းခန္႔) ကုိ စစ္ထုတ္ သန္႔စင္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္၊ ထုိသုိ႔ ၂၄ နာရီပတ္လံုး ေသြးမ်ားကုိ စစ္ထုတ္ သန္႔စင္ ေပးၿပီး ထြက္ေပၚလာသည့္ ခႏၶာကုိယ္အတြက္ မလုိအပ္သည့္ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ဆီးႏွင့္အတူ ဆီးအိမ္မွတဆင့္ ျပင္ပသုိ႔ စြန္႔ထုတ္ ပစ္ေစပါသည္။
 
ခႏၶာကုိယ္အတြက္ လုိအပ္သည့္ သၾကားဓာတ္၊ ဆုိဒီယမ္၊ ပုိတက္ဆီယမ္၊ ကလုိရုိက္ႏွင့္ မဂၢနီဆီယမ္တုိ႔ကုိမူ ျပန္လည္ စစ္ယူၿပီး ေသြးထဲသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ေပးပါသည္၊ ယူရီးယား၊ ယူရစ္အက္စစ္၊ ဆာလဖိတ္ႏွင့္ ေဖာ႔စဖိတ္ ဓာတ္မ်ားကုိမူ ခႏၶာကုိယ္အတြက္ လုိအပ္သည္ ထက္ ပုိေနပါက ပုိသည့္ ပမာဏကုိ ဆီးႏွင့္အတူ ျပင္ပသုိ႔ စြန္႔ထုတ္ပစ္ပါသည္၊ ထုိ႔ျပင္ ကုိယ္ခႏၶာအတြင္း ရွိေနသည့္ ေရပမာဏကုိ လည္း ေက်ာက္ကပ္ကပင္ လုိအပ္သည့္ ပမာဏ အတုိင္းရွိရန္ ထိန္းသိမ္းေပးပါသည္၊ အကယ္၍ ေရဓာတ္မ်ား ခႏၶာကုိယ္အတြင္း လုိသည္ထက္ မ်ားလာပါက ဆီးမ်ားမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး စြန္႔ထုတ္ ပစ္လုိက္ပါသည္။
 
ေရဓာတ္မ်ား ခႏၶာကုိယ္အတြက္ လုိအပ္ေနပါမူ ဆီးျဖစ္ေပၚမႈကုိ နည္းပါးေစကာ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း လုိအပ္သည့္ ပမာဏသုိ႔ ေရာက္ ရွိေစရန္ ထိန္းညွိ ေပးပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ ေက်ာက္ကပ္သည္ လုပ္ငန္းမ်ား ျပည့္၀စြာ ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္အတြက္ ေသြးမ်ားကုိ ၎ထံ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္မည့္ ေသြးဖိအားမ်ိဳး ကုိယ္တြင္း၌ ရွိေနရန္ လုိ အပ္ပါသည္၊ အကယ္၍ ေသြးထြက္ လြန္ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္၎၊ ေရွာ့ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္၎၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ အရမ္းက် ဆင္းသြား ပါက ေက်ာက္ကပ္သည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည့္၀စြာ ျပဳလုပ္ေပးရန္ ခက္ခဲလာၿပီး ခႏၶာကုိယ္အတြင္း ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား စုပုံလာ ၍ အႏၱရာယ္ ရွိႏုိင္ပါသည္။
 
တဖန္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ အရမ္းမ်ားျပားေနပါကလည္း ေက်ာက္ကပ္အား တျဖည္းျဖည္း ထိခုိက္ ပ်က္စီးေစပါသည္၊ ၎ကုိ ေသြးတုိး ေရာဂါရွိသူမ်ား၌ အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရွိရၿပီး အခ်ိန္ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေသြးတုိးေၾကာင္႔ ေက်ာက္ကပ္၏ စစ္ထုတ္ႁပြန္မ်ား က်ဳံ႕ၿပီး ထိ ခုိက္ ပ်က္စီးသြားကာ အမာရြတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္၊ ထုိအခါ ေက်ာက္ကပ္သည္ တျဖည္းျဖည္း အရြယ္ေသးငယ္လာၿပီး ေနာက္ ဆံုးမိမိ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကုိ ျပည့္၀စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ေသာ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရွိလာတတ္ပါသည္၊ ထုိကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ျခင္းကုိ Renal Failure ဟု ေခၚဆုိၿပီး ထုိအေၿခအေနမ်ိဳး ေရာက္ရွိသြားပါက ေသဆံုးႏုိင္သည္အထိ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။ အမွန္ စင္စစ္ ေက်ာက္ကပ္သည္ သူ႔၌ ရွိေသာ စစ္ထုတ္ႁပြန္မ်ား အားလံုး၏ ၉၀% ပ်က္စီးသြားသည့္တုိင္ က်န္ ၁၀% ေသာ စစ္ထုတ္ ႁပြန္ မ်ားျဖင္႔ ၎၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္၊ ေက်ာက္ကပ္တစ္စံု ရွိသည့္အနက္ တစ္ခု ကုိ အေၾကာင္းအမိ်ဴးမ်ိဳးေၾကာင့္ ခြဲထုတ္ ပစ္လုိက္သည့္တုိင္ေအာင္ က်န္ေက်ာက္ကပ္ တစ္ခုျဖင့္ ဆက္လက္ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ ႏုိင္ပါသည္။
 
ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္၌ မည္သည့္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားတတ္ပါသနည္း။ ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ားအနက္ ေက်ာက္တည္ျခင္းႏွင့္ ေရာဂါပုိးမႊားမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ေရာင္ျခင္းတုိ႔သည္ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပါသည္။
 
(၁) ေက်ာက္တည္ၿခင္း (Renal Stone)
အပူပုိင္း ေဒသမ်ား၌ ပူျပင္းၿပီး စုိထုိင္းမႈမ်ားတတ္သည့္ အေလ်ာက္ ေခြ်းထြက္မ်ားေလ့ရွိပါသည္၊ ထုိအခါ ခႏၶာကုိယ္မွ ေရဓာတ္ ဆံုး ႐ႉံးမႈမ်ားသျဖင့္ ဆီးၿဖစ္ေပၚမႈ နည္းပါးတတ္ပါသည္၊ အကယ္၍ ေရကို လုံေလာက္ေအာင္ မ်ားမ်ား မေသာက္ေပးပါက ဆီးပမာဏ ႏွင့္ ၎ထဲပါေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား မမွ်မတ ျဖစ္လာေတာ့သည္။
 
ထုိအခါ ဆီးထဲ၌ မေပ်ာ္၀င္ႏုိင္ေတာ့ေသာ ကယ္လဆီယမ္ ေအာက္ဇဲလိပ္ႏွင့္ ယူရစ္အက္စစ္အမႈန္မ်ား အနယ္က်လာၿပီး ေနာက္ဆံုး ေက်ာက္တည္ျခင္း ျဖစ္ေပၚလာေတာ့သည္၊ ထုိ႔ျပင္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ေရာင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ေက်ာက္တည္ျခင္း ျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္ ပါသည္၊ အျဖစ္မ်ားေသာ ေက်ာက္တည္ျခင္းမ်ားမွာ ေအာက္ခံ လိပ္ေက်ာက္ (Oxalate)၊ ကယ္လဆီယမ္ေက်ာက္ (Calcium)၊ ႏွင္႔ ယူရစ္ အက္စစ္ေက်ာက္ (Uric acid) တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
 
(၂) ေက်က္ကပ္ျပည္တည္ေရာင္ ေရာဂါ (Pyelonephritis)
ဤေရာဂါသည္ B.Coli ေခၚ ေရာဂါပုိး ေက်ာက္ကပ္ထဲသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရာဂါ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေရာ ဂါပုိးမ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ အူအတြင္း၌ သန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေနၿပီး မည္သည့္ အႏၳရာယ္မွ ေပးျခင္း မရွိေပ၊ သုိ႔ေသာ္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားပါမူ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ျခင္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၀မ္း ႏႈတ္ေဆး မၾကာခဏ စားျခင္း မၾကာမၾကာ ၀မ္းခ်ဴျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ပိုးမ်ား ေက်ာက္ကပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားတတ္ပါသည္။
 
ဤေရာဂါ ျဖစ္ေပၚလာပါက အျပင္းဖ်ားျခင္း၊ ခါးတစ္ဖက္ တစ္ခ်က္တြင္ ေအာင့္ျခင္းတုိ႔မွအပ အျခား သိသာထင္ရွားေသာ လကၡဏာ မ်ား မျပတတ္ေပ၊ ခါးတစ္ဖက္တခ်က္ရွိ ေက်ာက္ကပ္ရွိေသာ ေနရာကုိ လက္ျဖင့္ထုၿပီး စမ္းသပ္ၾကည့္ပါက ေရာင္ေနေသာ ေက်ာက္ကပ္ရွိသည့္ဘက္၌ အထဲမွေန၍ ေအာင့္ၿပီး နာလာေလ့ရွိပါသည္။
 
ဆီးစစ္ၾကည့္ပါက ျပည္ဆဲလ္မ်ား (Pus cells) ေတြ႔ရွိရပါသည္၊ ဆီးကုိ ပုိးေမြးၾကည့္ျခင္း (Urine Culture) လုပ္ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ေရာ ဂါ ျဖစ္ပြားေစေသာ ပုိးမႊာမ်ားကုိ အတိအက် သိရွိႏုိင္ၿပီး ၎အား ထိေရာက္စြာ ကုသႏုိင္မည့္ ပဋိဇီ၀ေဆးမ်ားကုိလည္း သိရွိႏုိင္ပါ သည္၊ ဤေရာဂါသည္ တစ္ခါ တစ္ရံတြင္ ကာလၾကာရွည္စြာ မေပ်ာက္ဘဲ ရွိတတ္သျဖင့္ ၃ လ မွ ၆ လ ခန္႔အထိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္ လုိပါသည္၊ ဤေရာဂါ ျဖစ္ပြားပါက ေရမ်ားစြာ ေသာက္ေပးရန္လည္း အထူးအေရးၾကီးပါသည္။
 
(၃) ႐ုတ္တရက္ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ေရာဂါ (Acut Glomerulo nephritis)
ဤေရာဂါတြင္ အမ်ိဳးအစား (၂) မ်ဳိးရွိပါသည္၊ ပထမ အမ်ိဳးအစား ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ေရာဂါသည္ အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္း၌ Strep tococcus haemolyticus ပုိးမႊား ၀င္ေရာက္ျခင္း (ဥပမာ- အာသီးေရာင္ျခင္း) ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ၂ ပတ္ ၃ ပတ္ အၾကာ၌ ျဖစ္ေပၚ လာတတ္ပါသည္၊ ဤေရာဂါ ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ ထုိ Streptococcus ပုိးမႊားမ်ား ေက်ာက္ကပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိ ၀င္ေရာက္ျခင္းေၾကာင္႔ မဟုတ္ဘဲ၊ ေက်ာက္ကပ္၏ စစ္ထုတ္ႁပြန္ထိပ္ရွိ Glomerulus အတြင္း ထုိပုိးမႊားမ်ားမွ ထုတ္ေသာ အဆိပ္ဓာတ္ (toxin) မ်ားေၾကာင့္ Allergic Reactionေခၚ ဓာတ္မတည့္မႈ ျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္၊ ဤေရာဂါ ျဖစ္ပြားလာပါက မ်က္ႏွာ ေဖါေရာင္ျခင္း၊ ေငြ႔ ေငြ႔ဖ်ားျခင္း၊ ခါးတစ္ဖက္ တစ္ခ်က္တြင္ ေအာင့္ေနျခင္း၊ ဆီး၌ အမႈန္မ်ားပါလာ၍ ေနာက္ေနျခင္းတုိ႔ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္၊ ဆီးစစ္ ၾကည့္ပါက ေသြးနီဥမ်ား ေတြ႔ရွိရေသာ္လည္း မည္သည့္ ပုိးမႊားမွ ပါရွိျခင္း မရွိပါ။
 
ဤေရာဂါသည္ ျဖစ္ပြားသူ ၈၅% ခန္႔၌ လုံး၀ ေပ်ာက္ကင္းသြားေလ့ ရွိၿပီး ၁၀- ၁၅% ခန္႔မွာ နာတာရွည္ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ ေရာ ဂါျဖစ္ပြားသြားပါသည္၊ ဤေရာဂါေၾကာင့္ ေသြးတုိးေရာဂါ အျပင္းစား (Malignant Hypertension) ႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီး ယုိ ယြင္းသြားျခင္း(Renal Failure) တုိ႔ ျဖစ္ေပၚတတ္သျဖင့္ အထူးဂ႐ုစုိက္ ကုသရမည့္ ေရာဂါျဖစ္ပါသည္၊ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစား ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ ေရာဂါကုိ (Nephrotic Syndrome) ဟုေခၚသည္၊ ဤေရာဂါ ျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကုိ တိက်စြာ မသိရွိရ ေသးေပ၊ ဤေရာဂါ ျဖစ္ပြားလာပါက ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလံုး ေဖါေရာင္ၿခင္း၊ ဆီးထဲ၌ ALbumin ေခၚ ပ႐ိုတင္းဓာတ္ တစ္မ်ိဳး အမ်ား အျပား ပါ၀င္လာျခင္းတုိ႔ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္၊ ဤေရာဂါသည္ နာတာရွည္ ျဖစ္တတ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး ေသြးတုိးေရာဂါႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးသြားျခင္းတုိ႔ကုိလည္း ျဖစ္ပြားေစပါသည္။
 
(၄) ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ဆီးေရာဂါမ်ားအနက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ အျဖစ္မ်ားပါသည္
ေရာဂါတမ်ိဳး ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ဆီးေရာဂါမ်ားအနက္ အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါမွာ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ေရာင္ျခင္း (Urinary Infection) ျဖစ္ပါသည္၊ ၎ေရာဂါသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၌ အျဖစ္မ်ားပါသည္။ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ဆီးေရာဂါ ကင္းေ၀းရေအာင္ မည္က႔့သုိ႔ စား ေသာက္ေနထုိင္ရမည္နည္း။ ကြ်နု္ပ္တုိ႔၏ ခါးေဘး တစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ တိတ္ဆိတ္စြာျဖင္႔ ေသြးသန္႔စင္ ရွင္းလင္း ေပးေနေသာ ေက်ာက္ကပ္ တစ္စံုသည္ ခႏၶာကုိယ္ အဂၤါအစိတ္အပုိင္း အသီးသီး၏ လုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကုိင္ရန္ လုိအပ္သည့္ “ေရႏွင့္ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား ကုိယ္ခႏၶာအတြင္း မွ်တစြာ ရွိေနေစေရး” အတြက္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးလွေပသည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ႏွလံုး၊ အသည္းႏွင့္ အစာအိမ္တုိ႔ေလာက္ ေက်ာက္ကပ္ကုိ ဂရုမစုိက္မိပဲ ရွိတတ္ၾကသည္၊ ေရာဂါျဖစ္မွ ကုသရသည္ထက္ ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာေနထုိင္ သင့္ပါသည္။
 
ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ား
ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေရွာင္ရန္မ်ားမွာ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ေပးျခင္း၊ ဆီးေအာင့္ ထားျခင္းမွ ေရွာင္က်ဥ္ျခင္း၊ ဆီးကုိ မွန္မွန္ စစ္ေဆးေပးပါ၊ အာသီးေရာင္၊ လည္ပင္းနာလွ်င္ ေဆးေသခ်ာ ကုပါ။ အရက္ အလြန္အကြ်ံ မေသာက္ပါႏွင့္။ အပူ အစပ္ အလြန္အမင္း မစားပါႏွင့္။ ေသြးတုိးေရာဂါ ရွိပါက ေသခ်ာ ဂရုစုိက္ ကုသပါ။
 
(၁) ေရမ်ားမ်ားေသာက္ ေပးပါ။
အပူပုိင္း ေဒသမ်ားတြင္ ေခြ်းမ်ားစြာ ထြက္တတ္သျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္အတြင္းမွ ေရဓာတ္မ်ား မ်ားစြာကုန္ဆံုးေလ့ရွိပါသည္၊ ထုိသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ေရေသာက္နည္းသျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္အတြင္း ေရဓာတ္ လံုေလာက္စြာ မရရွိပါက ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆီးသည္ သိပ္ သည္းမႈ မ်ားေလ့ရွိပါသည္၊ ထုိအခါ ကယ္လဆီယမ္၊ ေအာက္ဇလိပ္ႏွင့္ ယူရစ္အက္ဆစ္ အနယ္မ်ားက်လာၿပီး ေနာက္ဆံုး ေက်ာက္ တည္ျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္၊ ေက်ာက္မတည္ေအာင္ ကာကြယ္လုိလွ်င္ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္ေပးရန္ လုိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆီးလမ္း ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ားသည္လည္း ေရမ်ားမ်ားေသာက္ပါက ျဖစ္ပြားမႈနည္းပါးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ဆီးေရာဂါ ကာကြယ္လုိလွ်င္ တစ္ေန႔ကုိလွ်င္ ေရ ၁၀ ခြက္မွ ၁၂ ခြက္ထိ ေသာက္ေပးရန္ လုိပါသည္။
 
(၂) ဆီးေအာင္႔ မထားပါႏွင့္။
ဆီးသြားေနခ်င္ေနေသာ္လည္း အခြင့္မသာ၍လည္ေကာင္း၊ မအားလပ္၍လည္ေကာင္း၊ ဆီးေအာင့္ထားျခင္းသည္ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္းအတြက္ အႏၳၱရာယ္ရွိပါသည္၊ ဆီးမ်ား ဆီးအိမ္အတြင္း၌ ၾကာရွည္စြာ ရွိေနျခင္းသည္ ေရာဂါပုိးမ်ား ပြားမ်ားရန္ ပုိ၍ အခြင့္အလမ္း ရွိေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ား ပုိမုိျဖစ္ပြားေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဆီးသြားခ်င္ တုိင္း မၾကာမၾကာ သြားေပးျခင္းသည္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ပြားရေအာင္ ကာကြယ္ရာေရာက္သျဖင့္ ဆီးေအာင့္မထားရန္ အထူးလုိအပ္ပါသည္။
 
(၃) ဆီးကုိ မွန္မွန္ စစ္ေဆးေပးပါ။
ဆီးစစ္ေပးျခင္း (Urine Examination) ေလာက္ အလြယ္ကူဆံုး၊ အသက္သာဆံုးႏွင့္ ေရာဂါအေတာ္မ်ားမ်ား ရွိမရွိ ထင္ရွားစြာ သိ ေစႏုိင္သည့္ အျခားေသာေရာဂါ ရွာေဖြစမ္းသပ္နည္း မရွိေသးပါ၊ သုိ႔ေသာ္လည္း လူနာႏွင့္ ဆရာ၀န္ ႏွစ္ဦးစလံုး ဆီးစစ္ေဆးျခင္းကုိ ဂ႐ုမျပဳမိတတ္ၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ရွိမရွိကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ အနည္းဆံုး ၃ လ တစ္ခါခန္႔ စစ္ေဆး ၾကည့္သင့္ ပါသည္။
 
(၄) အာသီးေရာင္၊ လည္ပင္းနာလွ်င္ ေဆးေသခ်ာကုပါ။
အာသီးေရာင္ လည္ပင္းနာျခင္း (Tonsilitis) ႏွင့္ အျခားေသာ အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္း အေပၚပုိင္းဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားပါက ေဆး၀ါး ေသခ်ာစြာ ကုသရန္လုိပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အထက္ပါေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေစသည့္ STreptococcus hamolyti cus ေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ (Acute Glomerulonephritis Type) ျဖစ္ေပၚ ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
 
(၅) အရက္ အလြန္အကြ်ံ မေသာက္ပါႏွင့္။
အရက္ အလြန္အကြ်ံေသာက္ျခင္းသည္ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ဆီးအိမ္အား ထိခုိက္ေစသျဖင့္ ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။
 
(၆) အပူအစပ္ အလြန္အမင္း မစားပါႏွင့္။
အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ား၌ ျငဳပ္သီး၊ ျငဳပ္ေကာင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အပူအစပ္မ်ား အလြန္အမင္းစားပါက ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြား တတ္သျဖင့္ အလြန္အမင္း မစားသင့္ပါ။
 
(၇) ေသြးတုိးေရာဂါရွိပါက ေသခ်ာ ဂ႐ုစုိက္ ကုသပါ။
ေက်ာက္ကပ္အား အဓိက ထိခုိက္ပ်က္စီးေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေသြးတုိးေရာဂါပင္ ျဖစ္ပါသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေသြးတုိးေရာဂါ ရွိပါက သေခ်ာစြာ ဂရုစုိက္ ကုသပါ၊ ေသြးတုိး ေရာဂါရွိျခင္း ၾကာလာေလ ေက်ာက္ကပ္အား ထိခုိက္ေလ ျဖစ္သျဖင့္ ေသြးတုိးေရာဂါ ရွိပါက ေသခ်ာစြာ ဂရုစုိက္ ကုသသင့္ပါသည္။
 
(ဤက်န္းမာေရး ပညာေပး ပုိ႔စ္ကို မပန္းစပယ္က ေဒါက္တာေအာင္ေမာ္ရဲ႕ က်န္းမာေစေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား စာအုပ္ကို စာဖတ္ ပရိသတ္အတြက္ ဗဟုသုတရေစရန္ မိတ္ဆက္ေပးထားပါသည္။ အက်ိဳးမ်ားသည့္ ပို႔စ္ျဖစ္ပါသည္။)

ျမစ္ႀကီးနား အြန္လိုင္းမီဒီယာမွ
http://www.myitkyinaonline.com/2011-01-25-08-46-09-2 

No comments: